VEDTÆGTER

for den selvejende institution skals - højskolen for design og håndarbejde

§ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.
skals - højskolen for design og håndarbejde, Højskolebakken 21, 8832 Skals, matr. nr. 27 D, har hjemsted i Viborg kommune i bygninger oprettet til højskole i 1868 af egnens befolkning.
Fra 1959 blev skolen videreført som privat håndarbejdsskole af Gunnild Gaardsdal indtil 1993, hvor den overgik til en uafhængig selvejende institution. Skolens formål er at drive højskole i henhold til lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

§ 2. VÆRDIGRUNDLAG OG NÆRMERE FORMÅL.
På skals - højskolen for design og håndarbejde tror vi på at det hele, demokratiske og bevidste menneske udvikles i et samspil imellem hånd og ånd.

Dette værdigrundlag tilstræbes således:

NÆRMERE FORMÅL:

Stk.1 Med glæden ved det gode håndværk i centrum undervises der i tekstile håndværk og design på en sådan måde at

 • personligheden udvikles ved den faglige fordybelse
 • evnen til at se og få ideer øves
 • kvalitet og skønhed tilstræbes
 • strukturering af processer prøves

Stk. 2 Det almene indgår som en naturlig del af al undervisning og forstærkes ved debat og temaer, der gør den enkelte i stand til at

 • forstå sin nutid ud fra fortiden
 • forholde sig kritisk og spørgende til tilværelsen
 • aktivt at påvirke værdidebatten og samfundsudviklingen

Stk. 3 Skolens sociale liv bygger på nærvær, ligeværd og accept uanset baggrund, hvorved

 • det globale fællesskab og den medmenneskelige omsorg styrkes
 • det personlige engagement forstærkes
 • den enkelte udvikler sig til en demokratisk samfundsborger

DETTE UDMØNTES I PRAKSIS VED
under processen at kombinere de traditionsrige arbejdsmetoder med moderne teknologi.

§ 3. DRIFT OG FORMUE.
Stk. 1 Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.
Stk. 2 Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f. eks. forbedring af undervis- ningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.
Stk. 3 Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.
Stk. 4 Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen. Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal under hensyn- tagen til sikkerheden anbringes på en af følgende må- der:

 • a – som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber.
 • b – i fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, kreditforeningen af kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
 • c – i fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.
 • d – i værdipapirer bortset fra aktier, som efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse med de aktiver, der er nævnt i stk. 2 og 3.

§ 4. SKOLEKREDSEN.
Stk. 1 Som medlem af skolekredsen kan optages myndige personer, som har tilknytning til skolen i kraft af, at den pågældende

 • a) er tidligere elev på skolen
 • b) er ansat på skolen
 • c) har bopæl i Skals eller omegn
 • d) stammer fra Skals eller omegn eller
 • e) i øvrigt har tilknytning til skolen på en måde, der kan sidestilles med nogen af dem, som er nævnt under a) til d).

Stk. 2 Optagelse som medlem af skolekredsen skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning kan indankes for generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.
Stk. 3 Af medlemmerne opkræves kontingent 1 gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
Stk. 4 Medlemskab giver ret til fremmøde på generalfor- samlingen. Et medlem har ret til at afgive stemme på generalforsamlingen, såfremt bestyrelsens eller generalforsamlingens endelige beslutning om optagelse i skolekreds, foreligger.
Intet medlem kan have mere end 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Medlemmer af skolekredsen og skolens medarbejdere har ret til indsigt i skolens budgetter og regnskaber.
Retten omfatter indsigt i drifts-, anlægs-, og likviditets- budgetter, årsregnskaber, byggeregnskaber samt oplysninger til brug ved tilskudsberegningen, der sendes til offentlig myndighed. Endvidere gælder indsigten revisionsprotokoller, der er forelagt bestyrelsen.Skolens årsrapport sendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 5. GENERALFORSAMLINGEN, GENERELT.
Stk. 1 Generalforsamlingen består af skolekredsens med- lemmer..
Stk. 2 Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, se § 15, og træffer beslutning om institutionens opløsning, se § 16.
Stk. 3 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, se dog § 15 og 16.
Stk. 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, se dog § 15.
Stk. 5 Afstemninger sker skriftligt, hvis én af de på general- forsamlingen repræsenterede stemmeberettigede personer fremsætter ønske om det. Hvert skolekreds- medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6 Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten.
Stk. 7 Generalforsamlingen afholdes i Skals by.
Stk. 8 Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen ved mail til skolekredsens
medlemmer med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. For det tilfælde at et skole-
kredsmedlem ikke har oplyst en mailadresse, kan indkaldelse til medlemmet ske ved almindeligt brev.

§ 6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Stk. 2 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forstanderens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret og godkendt regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af besyrelsessuppleant.
 8. Indkomne forslag fra skolekredsens medlemmer.
 9. Eventuelt.

Stk. 3 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære general- forsamling, skal mailes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslaget skal af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2/5 af skolekredsens medlemmer ønsker det.
Stk. 2 Begæringen om afholdelse af ekstraordinær general- forsamling skal være skriftlig og indeholde angivelse af dagsorden. Den indsendes til bestyrelsen.

§ 8. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING.
Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlem- mer, der vælges af og blandt skolekredsens medlemmer.
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 4 medlemmer og 3 medlemmer, første gang med 3 medlemmer efter foretaget lodtræk- ning. Består bestyrelsen af 6 medlemmer, afgår skiftevis 3 medlemmer årligt. Består bestyrelsen af 5 medlemmer, afgår skiftevis 3 medlemmer og 2 med- lemmer årligt.
Stk. 3 Skolens forstander, lærere og andet personale ved institutionen, samt elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Eleverne kan ej heller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4 Medlemmer af skolekredsen, der er ansat ved skolen, har begrænset valgret til bestyrelsen. Deres stemmer medregnes med højst 10% af de stemmeberettigede medlemmer af skolekredsen og højst 25% af de afgivne stemmer. Medarbejdernes stemmesedler skal derfor mærkes.
Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark.
Stk. 6 Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand. Bestyrelsen kan tillige vælge en sekretær.
Stk. 7 Såfremt et medlem i valgperioden ikke længere opfyl- der betingelserne for medlemskab jf. lovens § 7, stk 2 og 3 skal vedkommende udtræde af bestyrelsen. Nyvalg foretages hurtigst muligt for resten af valgperioden jf. stk.1 og §4.

§ 9. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR.
Stk. 1
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolens midler. Bestyrelsen er ansvar- lig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere an- svarlig overfor Undervisningsministeriet, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud over- holdes.
Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.
Stk. 3 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pant- sætning af fast ejendom.
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
Stk. 5 Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for skolens overordnede kursusvirksomhed.
Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport og status, se § 14.
Stk. 7 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens opløsning.
Stk. 8 Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af dens værdi- grundlag.

§ 10. BESTYRELSENS ARBEJDE M.V.
Stk. 1
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 med- lemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2 Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.
Stk. 3 Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger refereres, tillige eventuelle afstemningsresultater. På det næstfølgende møde under- skrives referatet af de bestyrelsesmedlemmer der deltog i det refererede møde og referatet indføres i en beslut- ningsprotokol. Referaterne gives fortløbende sidenumre og formanden underskriver samtlige sider.
Ethvert medlem af bestyrelsen er berettiget til kort af få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for at de trufne beslutninger udføres.
Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlem- mer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanten kan
deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Stk. 5 Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret flertal. Ved kvali- ficeret flertal forstås ét medlem mere, end der skal til for at der er tale om simpelt flertal.
Stk. 6 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkom- mende eller dennes nærmeste har økonomisk eller sær- lig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltnings- lovens regler om inhabilitet for medlemmerne.
Stk. 7 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsent- lige hensyn til skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningsloven kap. 8 om tavshedspligt mv.
Stk. 8 Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager ved- rørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmerne.
Stk. 9 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke økonomisk for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk lovs almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 10 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 11. SKOLENS DAGLIGE LEDELSE.
Stk. 1
Forstanderen har under ansvar overfor Undervis- ningsministeriet, generalforsamlingen og bestyrelsen efter de af denne anviste generelle og specielle retnings- linier den daglige administrative og pædagogiske ledel- se af skolen.
Stk. 2 Ved forstanderens fravær ud over 1 måned, skal der konstitueres en forstander.
Stk. 3 Forstanderen kan efter bestyrelsens forudgående god- kendelse bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.
Stk. 4 Forstanderen ansætter og afskediger lærere og øvrige medarbejdere.
Stk. 5 Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvalt- ningsloven kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavs- hedspligt m.v.

§ 12. MEDARBEJDERRÅD.
Stk. 1
Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.
Stk. 2 Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager: ansættelse og afskedigelse af forstander og andet per- sonale, byggeri og større bygningsmæssige forandrin- ger, køb og salg af fast ejendom samt kursusplan- lægning.
Stk. 3 Medarbejderrådet vælger en repræsentant til besty- relsen, der deltager i møderne uden stemmeret.
Stk. 4 Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvalt- ningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavs- hedspligt m.v.

§ 13. TEGNINGSREGEL.
Stk. 1
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.
Stk. 2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herun- der formandens underskrift. Ved kvalificeret flertal for- stås ét medlem mere, end der skal til for, at der er tale om et simpelt flertal.

§ 14. REGNSKAB OG REVISION.
Stk. 1
Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2 Årsrapport og status udarbejdes hvert år inden d. 30.04.
Stk. 3 Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.
Stk. 4 Revisionen skal være afsluttet hvert år inden d. 30.04., hvorefter den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsen. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for general- forsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens §7.

§ 15. VEDTÆGTSÆNDRINGER.
Stk. 1
Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godken- des af Undervisningsministeriet jf. § i tilskudsbekendtgørelsen for frie kostskoler
Stk. 2 Ændringer af vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger med mindst 14 dages mel- lemrum. Til vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte på begge generalforsamlinger.

§ 16. OPLØSNING.
Stk. 1
Beslutning om opløsning af institutionen kan kun træf- fes på en generalforsamling, hvor mindst 2 /3 af med- lemskredsens medlemmer stemmer for opløsning. Opnås et sådant flertal ikke, kan forslaget om opløsnin- gen mindst 14 dage senere forelægges på en ny general- forsamling. Det kan da vedtages med simpelt flertal af de fremmødte medlemmer.
Stk. 2 Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den opløses.
Stk. 3 Opløses institutionen, skal den siddende bestyrelse fun- gere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og pas- siver er gennemført, eller opløsningen overgået til be- handling i skifteretten eller til likvidation.
Stk. 4 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, samt for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med afsnit 5 nedenfor.
Stk. 5 Overskydende midler anvendes med Undervisnings- ministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

§ 17. IKRAFTTRÆDEN.
Disse vedtægter, som blev vedtaget på generalforsam- lingen den 18.06.10 og 02.07.2010, træder i kraft, når Undervisningsministeriets godkendelse foreligger.

Samtidig ophæves de hidtidige vedtægter, oprindeligt vedtaget den 07.06.93 og ændret på generalforsamlinger den

 • 16.06.95
 • 14.08.95
 • 14.06.96
 • 09.09.96
 • 28.05.02
 • 09.09.02
 • 20.9. 03,
 • 19.01.04
 • 28.04.09
 • 19.06.09
 • 20.04.10
 • 18.06.10
 • 02.07.10

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 19.4.20 og den 17.08.20

I bestyrelsen:
Kirsten Schmidt formand
Patricia Lyng Hjort næstformand
Asta Sørensen
Ib Bjerregaard
Amalie Vestergaard Meyer
Lena Dalsgaard
Nikolai Vangkilde Terp