Værdigrundlag

Skolens navn:
skals –højskolen for design og håndarbejde. Højskolebakken 21, 8832 Skals.

Skals’ værdigrundlag:
-På skals tror vi på, at det hele, demokratiske og bevidste menneske udvikles i et samspil imellem hånd og ånd.

Nærmere formål:

Stk 1: Med glæden ved det gode håndværk i centrum undervises der i tekstile håndværk og design på en sådan måde at:

 • personligheden udvikles ved den faglige fordybelse
 • evnen til at se og få ideer øves
 • kvalitet og skønhed tilstræbes
 • strukturering af processer prøves

Stk 2: Det almene indgår som en naturlig del af al undervisning og forstærkes ved debat og temaer, der gør den enkelte i stand til at

 • forstå sin nutid ud fra fortiden
 • forholde sig kritisk og spørgende til tilværelsen
 • aktivt at påvirke værdidebatten og samfundsudviklingen.

Stk 3: Skolens sociale liv bygger på nærvær, ligeværd og accept uanset baggrund, hvorved

 • det globale fællesskab og den medmenneskelige omsorg styrkes
 • det personlige engagement forstærkes
 • den enkelte udvikler sig til en demokratisk samfundsborger.

Hovedsigte
Som det fremgår af loven om frie kostskoler (lovbekendtgørelse nr. 1149 af 21. november 2006) skal de frie kostskoler tilbyde undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

På skals har vi i § 2 i skolens vedtægter i afsnittet: Nærmere formål, beskrevet, hvordan vi på skolen har valgt at leve op til lovens hovedsigte.

Værdigrundlag
I højskolens formål er der formuleret 4 punkter som vi på skift sætter fokus på i undervisningen, ved forelæsninger og i daglig tale. Formuleringen lyder således:

Med glæden ved det gode håndværk i centrum undervises der i tekstile håndværk og design på en sådan måde at

 • personligheden udvikles ved den faglige fordybelse
 • evnen til at se og få ideer øves
 • kvalitet og skønhed tilstræbes
 • strukturering af processer prøves.

Dette betyder, at vi i lærergruppen diskuterer og tilrettelægger undervisningen på en sådan måde, at eleverne jævnligt vil komme omkring punktet.

Angående livsoplysning: På skolen er der hver dag morgensamling, hvor mange livsoplysende emner tages op, det kan for eksempel være personlige oplevelser, oplæsning eller oplysning og debat. På skolen afholdes foredrag, der ofte har livsoplysende indhold, desuden vil samvær og samtale i kostskolemiljøet ofte have livsoplysende karakter, hvor værdier og idealer vendes i meningsudveksling med andre.

Folkelig oplysning: Morgensamlinger og foredrag har præg af folkelig oplysning og ofte er det emner der sætter vores eget liv i forhold til det omgivende samfund. Det kan være et møde med foreninger, græsrodsbevægelser eller andre netværk eller foredrag, der belyser livsvilkår her eller andre steder i verden. Vi er en højskole som har fokus på håndværk, håndarbejde og design hver eneste dag og vi forsøger at arbejde med fagene, så de får et alment sigte. Vi mener f.eks. at det er alment at kende til materialelære, bæredygtighed og upcykling af tekstiler, modens historie og farvelære, vigtige nedslag i arbejdet med håndværk, design og håndarbejde.

Da vi ofte har elever fra forskellige dele af verden, er det helt naturligt for os, at lade emner om andre kulturer indgå i undervisningen.

Demokratisk dannelse: Demokratisk dannelse foregår vel hele tiden, hvor mange mennesker skal leve tæt sammen.

Mere formelt afholder vi på Højskolen skemalagte elev-møder og trivselsmøder, hvor vi kan tage forskellige forhold op til diskussion/evaluering. Både skolens lærere og elever kan fremsætte punkter til diskussion. På både forårs- og efterårskursus er vores studietur en tilbagevendende begivenhed og vi inddrager eleverne i planlægningen ved de planlagte møder. Målet med at gå på en design- og håndarbejdshøjskole er for manges vedkommende, en drøm om uddannelse indenfor design og håndarbejde og engang at kunne gøre hobby og interesse til en levevej, derfor besøger vi på studieturene, relevante fagpersoner, som kan give eleverne et realistisk billede af håndværk og design som levevej, og være med til at perspektivere håndarbejdet. Men alle besøg er spændende hvad enten man vælger opholdet som springbræt for en kommende uddannelse eller blot ønsker at få indblik i kunst og kultur.

Da der altid er en stor del udenlandske elever, ser og håber vi, at der foregår en dannelse i kulturmødet. Eleverne lever tæt sammen i en periode af deres liv og både i arbejde og fritid opstår venskaber på tværs af kulturer.